Avis Legal

1.- Objecte

Aquestes condicions generals (en endavant, condicions generals), regulen l’accés i l’ús del web sota el domini cabaretbarcelona.com (en endavant, website), titularitat de SAPRISTI ESTUDIO CREATIVO, SL (en endavant, SAPRISTI), posat a la disposició dels usuaris (en endavant, usuari/s).
Davant de qualsevol dubte o consulta que es relacioni amb la utilització i l’accés al website o d’aquestes condicions generals, pot escriure un correu electrònic amb la seva sol·licitud i les dades de contacte a hola@sapristi.es. També pot contactar amb nosaltres via correu ordinari, adreçant la seva sol·licitud i les dades de contacte a SAPRISTI ESTUDIO CREATIVO, SL, av. Diagonal, 313, entl. 2, 08009 Barcelona.

2.- Conformitat amb aquestes condicions generals

La utilització del website suposa que l’usuari accepta plenament totes les condicions generals vigents en cada moment en què hi accedeixi. De manera que, si no està d’acord amb qualssevol de les condicions que aquí s’estableixen, haurà d’abstenir-se de fer servir aquest website.

En conseqüència, l’usuari ha de llegir amb atenció les condicions generals cada vegada que es proposi fer servir el website.
En tot cas, SAPRISTI es reserva el dret de modificar, sense previ avís i en qualsevol moment, aquestes condicions generals, com també la seva configuració, localització i qualssevol altres termes generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que siguin aplicables. De la mateixa manera, SAPRISTI es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el website en qualsevol moment.
Per utilització del website s’entén tot usuari que accedeixi i navegui pel website independentment que empleni els formularis de registre.

3.- Condicions d’accés i ús del website i els seus continguts

L’accés al website i/o als continguts que s’hi inclouen no implica cap mena de garantia respecte a la idoneïtat del website i/o als continguts que s’hi inclouen per a finalitats particulars o específiques dels usuaris.

SAPRISTI pot establir limitacions i/o condicions addicionals per a l’ús i/o l’accés al website i/o als continguts, que hauran de ser observats pels usuaris en tot cas.

3.1- Accés i ús del website

Excepte que s’estableixi el contrari, l’ús del website tindrà caràcter gratuït, sens perjudici del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions corresponent que tingui contractada l’usuari.

L’usuari reconeix que és major de divuit anys i conscient que accepta voluntàriament i expressament que l’ús website es faci en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
L’usuari s’obliga a complir aquestes condicions generals, com també les especials advertències o instruccions que contingui el website i a obrar sempre d’acord amb la llei, amb els bons costums i les exigències de la bona fe, amb màxima atenció en la natura i la contraprestació del servei del qual es beneficia. A aquest efecte s’absté de fer servir el website de qualsevol manera que pugui impedir-ne, danyar-ne o deteriorar-ne el funcionament normal, els béns o els drets de SAPRISTI, els seus proveïdors, distribuïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’usuari s’obliga en la utilització del website:

 1. A no introduir, emmagatzemar o difondre al website o des del website qualsevol informació o material difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, d’apologia al terrorisme, que inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la forma, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honora, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 2. A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el website cap programa d’ordinador, dades, virus, codi o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al website, en qualssevol dels serveis o en qualssevol dels equips, sistemes o xarxes de SAPRISTI, de qualsevol usuari, dels proveïdors o distribuïdors de SAPRISTI o en general de qualsevol tercer capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir-ne el funcionament normal.
 3. A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el website qualsevol contingut que infringeixi les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret de posar-lo a disposició de tercers.

3.2- Accés i ús dels continguts

Els continguts del website es posen a la disposició de l’usuari amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.

SAPRISTI procura que els continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no en garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat.

4.- Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes condicions generals, no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el website ni sobre cap dels seus elements integrants, i queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició, l’extracció, la reutilització, el reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’usuari pot visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts únicament per a ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (software i hardware), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’usuari s’ha d’abstenir d’obtenir, o intentar obtenir, els continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o indicat a l’efecte o dels que es facin servir habitualment a Internet (sempre que aquests últims no comportin un risc de dany o inutilització del website). L’usuari ha de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el website, de titularitat de SAPRISTI o de tercers.

5.- Exclusió de garanties i responsabilitat

5.1.- Exclusió de garanties i responsabilitat pel funcionament del website

SAPRISTI no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del website i dels serveis o continguts que s’hi ofereixen, ni que el contingut que hi ha al website estigui actualitzat, i queda exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin originar per aquestes circumstàncies.

SAPRISTI durà a terme, sempre que no es produeixin circumstàncies que facin impossible o difícil l’execució i tan aviat com tingui notícies dels errors, desconnexions i/o manca d’actualització dels continguts, totes les tasques que tendeixin a compensar els errors, restablir la comunicació i/o actualitzar els continguts esmentats.

De la mateixa manera, SAPRISTI no garanteix ni la fiabilitat tècnica del seu website, ni l’accés a les seves diverses pàgines, i queda de la mateixa manera exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin originar per aquesta causa.

A més, SAPRISTI no es fa responsable dels possibles errors o les diferències de seguretat que es puguin produir per la utilització per part de l’usuari d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura al navegador o dels danys, els errors o les inexactituds que se’n poguessin derivar del mal funcionament.

Amb la finalitat de disminuir el risc d’introducció de virus al website, fa servir programes de detecció de virus per controlar tots els continguts que introdueix al website. No obstant això, SAPRISTI no garanteix l’absència de virus, ni d’altres elements al website introduïts per tercers aliens a SAPRISTI que puguin introduir alteracions als sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats als seus sistemes. En conseqüència, SAPRISTI no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

SAPRISTI adopta diverses mesures de protecció per al website, les dades recollides i els continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, SAPRISTI no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d’ús o navegació del website que fa l’usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals s’efectua. En conseqüència, SAPRISTI no és en cap cas responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés no autoritzat.

SAPRISTI no es fa responsable en cap cas de l’ús que els usuaris i/o tercers poguessin fer del website o els continguts, ni dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar.

5.2.- Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts

SAPRISTI no edita els continguts de tercers que es publiquen al website i, en conseqüència, no dona garanties ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests continguts, com tampoc dels continguts que són titularitat de SAPRISTI. SAPRISTI no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis que es puguin derivar de:

 1. La falta de licitud, veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts originats per tercers i els seus propis
 2. La inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts
 3. Decisions o accions preses o evitades per part de l’usuari confiant en la informació o les dades facilitades o proporcionades als continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials

6.- Hiperenllaços

Les persones que es proposin establir hiperenllaços entre la seva pàgina web i el website han d’observar i complir les condicions següents:

 1. No és necessària cap autorització prèvia quan l’hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici del website, però no pot reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’hiperenllaç requereix l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de SAPRISTI.
 2. La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç només pot contenir l’estrictament necessari per identificar el destí de l’hiperenllaç.
 3. La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no pot contenir informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, com tampoc no pot contenir continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
 4. SAPRISTI es reserva el dret a bloquejar els hiperenllaços dirigits al website que no tinguin autorització expressa amb caràcter previ tot i complir amb el que preceptua aquest punt de les condicions generals.

7.- Accions en cas d’incompliment

SAPRISTI es reserva el dret d’exercir les accions que estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment de qualssevol de les disposicions d’aquestes condicions generals del website per part de l’usuari.

8.- Nul·litat parcial

La declaració de qualssevol de les clàusules contingudes en aquestes condicions generals com nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts.

9.- Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen pel que disposa la legislació espanyola.

En qualsevol controvèrsia relativa a la condicions d’ús i accés a aquest website continguda en aquest document de condicions generals del website, les parts se sotmeten, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, llevat que per imperatiu legal es determini el contrari, als Jutjats de Barcelona.

10.- Notificacions

A l’efecte de practicar les oportunes notificacions, SAPRISTI designa com a domicili de contacte el que s’especifica a l’avís legal.

El correu electrònic facilitat per l’usuari durant el procés de registre al website és el que SAPRISTI farà servir per practicar notificacions a l’usuari.

L’usuari està obligat a mantenir degudament actualitzades les dades que a l’efecte de notificacions es referencien en aquesta clàusula.

Totes les notificacions que faci SAPRISTI a l’usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han fet amb les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. SAPRISTI no es responsabilitza de qualsevol perjudici que es pugui produir per la vulneració de l’usuari de la seva obligació de manteniment actualitzat de les seves dades de contacte.

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

www.cabaretbarcelona.com compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. A continuació s’informa de manera expressa, precisa i inequívoca, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels aspectes relatius següents al prestador de serveis de la societat de la informació:

 • Nom comercial: SAPRISTI
 • Raó social: SAPRISTI ESTUDIO CREATIVO, SL
 • CIF: B63551378
 • Activitat: agència de publicitat
 • Domicili social: av. Diagonal, 313, entl. 2, 08009 Barcelona
 • Telèfon: 966 433 459
 • Correu electrònic: hola@sapristi.es
 • Adreça web: www.sapristi.es

Si té qualsevol dubte o consulta pot contactar amb nosaltres a través del formulari de contacte (enllaç al formulari de contacte) o trucant al telèfon 966 433 459 en horari comercial.

Gràcies.

La privacitat i seguretat de les seves dades personals és un dels aspectes importants per a la nostra empresa. Tractem les dades personals perquè els nostres productes i serveis, com també la seva experiència, siguin millors cada vegada. És per això que volem informar d’una manera transparent sobre la nostra política de privacitat perquè conegui en tot moment les finalitats del tractament i els drets que té com a titular de les dades personals facilitades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable de la finalitat del tractament i de la seguretat de les dades personals facilitades és: SAPRISTI ESTUDIO CREATIVO, SL, amb CIF B63551378 i domicili social a l’av. Diagonal, 313, entl. 2, 08009 Barcelona.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

 • Les dades personals que es faciliten no són cap objecte de cessió excepte que s’especifiqui així en els tractaments específics.
 • Opcionalment, per contractar serveis de computació al núvol i/o serveis per enviar correus electrònics, com també serveis relacionats, les dades personals poden ser:
  • Cedides a empreses de serveis informàtics ubicades a l’Espai Econòmic Europeu (EEE), o
  • Transferides a empreses de serveis informàtics ubicades fora de l’EEE acollits a l’escut de protecció Privacy Shield, de manera que disposen de mesures de protecció adequades per garantir la seguretat de les dades personals. En pot obtenir més informació en aquest enllaç: https://www.privacyshield.gov/welcome

BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

A cada tractament específic de dades personals que es recullin sobre vostè, l’informarem si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per subscriure un contracte.

DRETS

Dret d’accés: És el dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

Dret a la portabilitat: Sempre que processem les seves dades personals a través de mitjans automatitzats d’acord amb el seu consentiment, té dret a obtenir una còpia de les seves dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica transferida al seu nom o a un tercer. S’hi inclouran únicament les dades personals que ens hagi facilitat.

Dret de rectificació: Té dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals si són inexactes, incloent-hi el dret a completar dades que figuren incompletes.

Dret de supressió: Té dret a obtenir sense dilació indeguda la supressió de qualsevol dada personal seva quan es donin els requisits contemplats al RGPD.

Dret d’oposició: Té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals d’acord amb el nostre interès legítim. No continuarem tractant les dades personals excepte que puguem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, els drets i les llibertats, o bé per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a retirar el consentiment: En el cas de tractaments basats en el consentiment, el pot retirar en qualsevol moment.

Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control: Si considera que tractem les seves dades personals de manera incorrecta, pot contactar amb nosaltres. També té dret a presentar una queixa davant de l’autoritat de protecció de dades competent.

Dret a la limitació: Té dret a sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals en els casos permesos pel RGPD.

Exercici de drets: A través de carta o correu electrònic, adjuntant fotocòpia del seu NIF/NIE/Passaport a l’adreça indicada a l’avís legal. El client i/o usuari del web és l’únic responsable de la veracitat de les dades personals facilitades, com també de la seva actualització.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Formulari de contacte: En el supòsit que s’implementi un formulari de contacte farem servir les seves dades personals per administrar qualsevol sol·licitud d’informació, reclamació o queixa a través del formulari de contacte.

La base legal del tractament de les seves dades personals és interès legítim nostre.

Les dades personals es conserven mentre es mantingui la relació entre les parts o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

ÚS DE COOKIES

Et volem informar que la nostra pàgina web fa servir cookies per analitzar la navegació d’usuaris i per millorar la seva experiència de navegació. Les cookies són uns arxius que s’instal·len a l’equip des del que accedeixes al nostre web amb les finalitats que es descriuen en aquesta pàgina i que mai no recullen dades personals sobre els seus visitants.

L’aplicació que fem servir per obtenir i analitzar la informació de la navegació és Google Analyticswww.google.com/analytics/ i www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Aquesta eina no obté dades dels noms o els cognoms dels usuaris ni de l’adreça postal des d’on es connecten. La informació que obté està relacionada per exemple amb el nombre de pàgines visitades, l’idioma, la xarxa social en la qual es publiquen les nostres notícies, la ciutat a la qual està assignada l’adreça IP des de la qual accedeixen els usuaris, el nombre d’usuaris que ens visiten, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir, l’operador o el tipus de terminal des del qual es fa la visita.

Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per Google, que ens presta el servei d’anàlisi de l’audiència de la nostra pàgina. Aquesta empresa pot fer servir les dades per millorar els seus propis serveis i per oferir serveis a d’altres empreses. Pots conèixer aquests altres usos des dels enllaços indicats.

Aquesta informació la fem servir per millorar la nostra pàgina, detectar noves necessitats i valorar les millores a introduir amb la finalitat de prestar un millor servei als usuaris que ens visiten.

Per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al teu equip ho pots fer mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat a l’ordinador.

Per exemple, pots trobar informació sobre com fer-ho en el cas que facis servir com a navegador:

Firefox, des d’aquí: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
Chrome, des d’aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, des d’aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari, des d’aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera, des d’aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

A més, al navegador pots activar el mode incògnit o privat, per esborrar les cookies i l’historial de navegació una vegada acabi la teva sessió de navegació (consulta l’ajuda del teu navegador per accedir a aquest mode). Si tens qualsevol dubte sobre les cookies, no dubtis a escriure’ns i t’ajudarem amb molt de gust 😉